ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Vážení zákazníci, abychom Vám usnadnili orientaci v problematice regulace vytápění, níže naleznete odpovědi na otázky, které nám nejčastěji pokládáte.

Všeobecné dotazy

1. Jak funguje digitální denní termostat?

Termostat je navržen tak, aby udržoval komfortní podmínky v místnosti s ohledem na nastavenou teplotou uživatelem nebo příkazem hlavního termostatu (týdenního). Nemá žádnou plánovací funkci (provozní režimy). Můžete si vybrat mezi dvěma typy denního ovládání:
• nezávislý denní regulátor (např. RT310, připojený přímo ke kotli)
• denní termostat z drátového systému podlahového vytápění (VS35W / VS35B)

2. Jak funguje týdenní programovatelný termostat?

Týdenní termostat je takový, u kterého můžete nastavit časový harmonogram. Rovněž ovládá denní termostaty, ale nenastavuje pro ně požadovanou teplotu. Týdenní termostat mění režim vytápění (den / noc) a vyšle signál denním termostatům, aby také změnily provozní režim. Můžete si vybrat mezi dvěma typy týdenního termostatu:
• nezávislý týdenní termostat (např. RT510, připojený přímo ke kotli)
• týdenní termostat z drátového systemů podlahového vytápění (např. VS30W / VS30B)

3. Co je manuální režim?

V manuální režimu (na obrazovce označené ikonou ruky) udržuje termostat nastavenou teplotu, dokud ji uživatel znovu nezmění.

4. Automatický režim - jak funguje časový harmonogram u týdenního termostatu?

U automatického režimu (na obrazovce označené ikonou kalendáře) udržuje termostat nastavenou teplotu podle časového harmonogramu uživatele. U termostatů SALUS Controls jsou k dispozici 3 konfigurace časového harmonogramu:
• 5+2, časový harmonogram pro pracovní dny (Po-Pá) a víkend (So-Ne)
• individuální časový harmonogram pro každý den v týdnu
• jeden časový harmonogram pro celý týden

5. Co je to optimalizační funkce?

Optimalizační funkce je algoritmus úspory energie pro ovládání topného zařízení, který poskytuje lepší tepelný komfort v nastavenou dobu. Když je aktivní funkce OPTIMUM START, termostat vyšle signál ohřevu ke zdroji tepla v dostatečném předstihu, aby bylo dosaženo nastavené teploty ve stanovený čas. Když je aktivní funkce OPTIMUM STOP, termostat (s přihlédnutí ke setrvačnosti systému) vypne dříve zdroj tepla a udržuje nastavenou teplotu v harmonogramu.

6. Algoritmus řízení vytápění (Hystereze, PWM, TPI a ITLC)

Hystereze, PWM
Hystereze je rozdíl teplot mezi zapínáním a vypínáním ohřívače. PWM převádí analogový signál na sekvenci pulzů, jejichž doba trvání je úměrná řídícímu signálu, a které se opakují v konstantním časovém cyklu. K ovládání podlahového vytápění se často používá PWM (Pulse Width Modulation). Proč? Pokud se používá termostat ZAP/VYP (hystereze) v systému s pomalou reakcí (např. u podlahového vytápění), nelze zabránit cyklům přehřátí a podhřátí. Je obtížné udržovat konstantní teplotu, protože termostat se spustí tehdy, když teplota klesne pod nastavenou hodnotu. U systému s vysokou tepelnou setrvačností může pokojová teplota i po zapnutí termostatu nadále klesat. Naopak termostat se vypne, když je teplota vyšší než nastavená hodnota. I když je termostat vypnutý, pokojová teplota stále může stoupat, protože vyhřívaná betonová podlaha musí odvádět teplo do okolí. Na druhou stranu PWM regulátor pracuje delší nebo kratší dobu v každém cyklu, v závislosti na rozdílu mezi naměřenou a nastavenou teplotou. Na rozdíl od běžného termostatu, který pracuje podle hystereze, PWM termostat funguje jinak. Vybírá “několikaminutové časové impulzy” pro zapnutí a vypnutí topného tělesa tak, aby teplota v místnosti byla blízko nastavených hodnot. I když bylo dosaženo teploty, stále se ohřívá impulzy k udržení komfortní teploty v místnosti.

TPI, ITLC
TPI (Time Proporcional and Integral) je algoritmus, který má ve svém softwaru jednoduchou paměť, která se „učí“, jak dosáhnout a udržovat pokojovou teplotu. Má základní výpočetní schopnost: „Pracuje“ se shromážděnými údaji a aktuálními teplotami, „předpovídá“, jak dlouho musí být dodáváno teplo (kotel musí být zapnutý). Jedná se o druh „inteligentního řízení“, protože dodávka tepla trvá tak dlouho, dokud nedosáhne požadované hodnoty, a vypne se, čímž se zvýší energetická účinnost. Podobně jako PWM funguje i TPI podle cyklů, jejichž délka se měří v množstvích za hodinu. Při běžném používání je obtížné si všimnout rozdílu ve způsobu použití vytápění. Je však vidět, že termostat pracuje kratší čas, když se blíží nastavené požadované teplotě. Po dosažení požadované teploty se cykly provozu zkrátí, aby se udržela teplota. TPI vypočítává rychlost, jakou místnost ztrácí teplo, a doplňuje ji, čímž brání jejímu ochlazení.
ITLC (Internal Temperature Load Compensation) je upravený algoritmus TPI. Mechanismus provozu je stejný, ale v tomto algoritmu byly implementovány další funkce k omezení stavů rychlosti náběhu a doběhu u konkrétních typů vytápění a výběru konkrétního typu vytápění v termostatu. Termostat v závislosti na typu vytápění se „učí“ rychleji a udržuje stabilně nastavenou požadovanou teplotu.

7. Co je to funkce NSB?

Funkce NSB (Night Set Back) vám dává možnost automaticky snížit nastavenou teplotu na denních termostatech prostřednictvím programovatelného (týdenního) termostatu připojeného k centrální svorkovnici. Ke změně teploty dochází mezi ekonomickou a komfortní teplotou. Týdenní termostat instalovaný např. v obývacím pokoji prostřednictvím centrální svorkovnice vyšle signál denním regulátorům. Potom denní termostaty automaticky mění režim teploty podle programovatelného termostatu.

8. Co je to funkce VP - ochrana ventilu?

Všechny termostaty pro podlahového vytápění mají funkci VP (Valve Protection), která chrání termostatické ventily před zatuhnutím; jednou týdně se pohon otevírá a zavírá na krátký čas, i když systém není v provozu (např. mimo topnou sezónu). Funkce slouží k ochraně termostatických ventilů před zatuhnutím nebo zablokováním.

9. Co je to funkce TEPLÁ PODLAHA (FLOOR COMFORT)?

Účelem této funkce je udržovat podlahu stále teplou, i když není požadavek na topení v místnosti. Uživatel si může vybrat tři úrovně udržování teplé podlahy. Parametr lze aktivovat pro vaše vlastní pohodlí, aby byla podlaha vždy teplá, ale měli byste pamatovat na neekonomičnost používání této funkce. Tato možnost je k dispozici u termostatů Quantum SQ610 / SQ610RF.

10. Co je to režim DOVOLENÁ (HOLIDAY)?

Režim DOVOLENÁ nastavuje teplotu protizámrzné ochrany na dobu definovanou uživatelem.

11. Co je to režim PÁRTY (PARTY)?

Režim PÁRTY nastavuje komfortní teplotu na dobu definovanou uživatelem.

12. Co je to režim SPÁNKU (SLEEP MODE)?

Režim SPÁNKU pozastaví všechny funkce termostatu, což je nejlepší způsob, jak ušetřit životnost baterie. ČASOVAČ SPÁNKU je užitečný zejména při delší nepřítomnosti členů domácnosti a mimo topnou sezónu.

13. Co je to MINIMÁLNÍ ČAS VYPNUTÍ?

Jedná se o parametr, který určuje minimální dobu mezi vypnutím a dalším zapnutím. Termostat musí tentokrát počkat, než se znovu spustí.

14. Jak funguje uzamykání PIN kódem?

Existují dvě možnosti zabezpečení termostatu pomocí PIN kódu: 1. kód zamkne pouze nabídku nastavení instalačního technika, 2. kód zamkne regulátor úplně. Kód lze nastavit jak z aplikace, tak z termostatu. Tato funkce je především pro správce budov, rekreačních zařízení, majitelům hotelů a prostor k pronájmu. Uzamykání PIN kódem usnadňuje ovládání spotřeby energie.

15. Co je to funkce FIRST OPEN?

Funkce First Open usnadňuje instalaci pohonů na rozdělovač, takže zařízení je připraveno k instalaci ihned po vyjmutí z krabice.

16. Co je to proces PÁROVÁNÍ?

Párování je proces navazování spojení mezi zařízeními, které jim umožňuje bezdrátovou komunikaci.

17. K čemu slouží EXTERNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO?

Externí teplotní čidlo (např. FS300) instalované v podlaze chrání podlahové vytápění – detekuje příliš nízkou nebo vysokou teplotu. Používá se také jako čidlo teploty vzduchu a umožňuje měřit teplotu v místnosti.

18. Co je to rozdělovač ústředního topení?

U jednotlivých typů instalací (radiátorové vytápění, podlahového vytápění) – rozdělí topné médium (vodu) na všechny smyčky. Jednoduše řečeno, rozdělovač zajišťuje rovnoměrný přenos tepla v budově a řídí rychlost a směr průtoku vody v systému. Spojuje topné zóny do jendoho systému a umožňuje efektivní využití energie. Rozdělovač ústředního topení má tvar nosníku vybaveného ventily umožňujícími připojení topných trubek. Celý systém se skládá ze dvou nosníků – napájecího (horní) a zpětného (spodní), spojených ocelovými držáky.

Součásti rozdělovače:
• lišty vyrobené z nerezové oceli
• ventily
• průtokoměry
• odvzdušňovací ventil

Rozdělovače jsou umístěny v nástěnné nebo podomítkové instalační skříni.

19. Co je to VYTÁPĚCÍ ZÓNA?

Jedná se o místnost nebo několik propojených místností, ve kterých můžeme regulovat teplotu nezávisle na topných parametrech nastavených pro zbytek budovy. Teplota v dané topné zóně bude udržována stejně.

20. Co je to TOPNÁ SMYČKA?

Topná smyčka je systém trubek topení vytvořených ve tvaru spirály nebo meandru. Způsob pokládání potrubí do topné smyčky závisí na typu místnosti, jejím tvaru, účelu a také rozložení stěn, oken a konstrukce podlahy. Délka jedné topné smyčky podlahového vytápění je maximálně 100 m.

Dotazy ke SMART Home

1. Jak funguje systém SALUS Smart Home?

Nejdůležitějším prvkem systému SALUS Smart Home je internetová brána UGE600, která zajišťuje komunikaci mezi zařízeními v síti. S jednou bránou může být spárováno až 100 produktů, např. termostat, inteligentní relé nebo okenní / dveřní čidlo.
Univerzální brána může komunikovat s internetem prostřednictvím Wi-Fi, takže ji není třeba připojovat kabelem LAN.
Bezplatná mobilní aplikace (ke stažení z Google Play nebo App Store) vám umožňuje ovládat topný systém odkudkoli na světě. Výhodou aplikace je možnost spravovat několik sítí současně, což se ukazuje jako zvláště užitečné v budovách pro více rodin, rekreačních domech nebo hotelech.
Vytvořením pravidel OneTouch a závislostí mezi zařízeními si můžete ve webové aplikaci vytvořit vlastní základnu inteligentního domova.

2. Který termostat bych měl zvolit pro ovládání podlahového vytápění?

Pro ovládání podlahového vytápění doporučujeme termostaty vybavené funkcí PWM (Pulse Weight Modulation). Tato funkce zohledňuje vysokou tepelnou setrvačnost podlahového vytápění, díky které uzavírá nebo otevírá pohony dříve / později, čímž zabraňuje nadměrného přehřátí nebo ochlazení místnosti.

3. Proč termostat pro podlahové vytápění měří teplotu v místnosti, nikoli podlahu?

Úkolem termostatu je optimálně přizpůsobit komfortní teplotu pro uživatele, proto termostat měří teplotu v místnosti, kde uživatel aktuálně pobývá.

4. Proč bezdrátový termostat nekomunikuje s přijímačem?

Pokud vysílač nekomunikuje s přijímačem, ujistěte se, že komunikační kód vysílače a přijímače je nastaven správně. Pokud přijímač ovládá kotel nekonzistentně podle indikace vysílače, změňte komunikační kód na něco jiného než na tovární (podrobnosti v provozních pokynech). Může se také stát, že kotel řídí jiné bezdrátové zařízení pracující na stejné frekvenci nebo sousedův termostat.
Nezapomeňte resetovat vysílač po změně komunikačního kódu a zapněte a vypněte přijímač. Před odesláním regulátoru do servisu se ujistěte, že má vyslač funkční baterie. Baterie, které jsou částečně vybité, mohou signál zeslabit.

5. Termostat ztratil kontakt s koordinátorem CO10RF nebo univerzální bránou UGE600.
 • Zkontrolujte, zda je koordinátor / univerzální brána připojena k napájení.
 • Vynuťte identifikaci zařízení od koordinátoru / univerzální brány nebo termostatu.
6. Termostat ztratil kontakt s centrální svorkovnicí.
 • Zkontrolujte, zda je termostat zapnutý a svítí zelená kontrolka stavu sítě.
 • Pokud ano, vynuťte signál z termostatu.
 • Pokud na centrální svorkovnici bliká kontrolka stavu sítě, nainstalujte centrální svorkovnici znovu do systému podle návodu a spárujte termostat s centrální svorkovnicí.
7. Teplotní čidlo detekovalo přehřátí podlahy.

Nastavte správnou teplotu přívodu topného média nebo změňte nastavení termostatu v instalačních parametrech: MAXIMÁLNÍ TEPLOTA PODLAHY PRO VYTÁPĚNÍ.

8. Termostat zjistil poruchu externího čidla nebo nereaguje na jeho příkazy.
 • Pokud je čidlo připojeno ke vstupu S1 / S2, zkontrolujte připojení.
 • Zkontrolujte kabel, zda není poškozen (např. zlomený). Odpor čidla při 25°C = 10 kΩ.
 • Zkontrolujte nastavení v instalačních parametrech: DALŠÍ VSTUP S1 / S2. Zjistěte, zda byl aktivován parametr související s teplotním čidlem.
9. Termostat ztratil kontakt s hlavicí TRV, SR600, SPE600.
 • Zkontrolujte baterie v termostatické hlavici.
 • Vynuťte ohřev na termostatu a zkontrolujte, zda hlavice TRV funguje.
 • Pokud kontrolka na hlavici TRV bliká, spárujte hlavici TRV s termostatem.
10. Centrální svorkovnice ztratila kontakt s termostatem.
 • Zkontrolujte napájení termostatu.
 • Vynuťte ohřev na termostatu.
 • V případě potřeby znovu nainstalujte termostat.
11. Centrální svorkovnice ztratila kontakt s koordinátorem CO10RF / univerzální bránou UGE600
 • Zkontrolujte, zda centrální svorkovnice je zapojena do napájení. Kontrolka stavu sítě by měla svítit zeleně.
 • Pokud na centrální svorkovnici bliká kontrolka stavu sítě, centrální svorkovnici znovu nainstalujte a spárujte s koordinátorem / univerzální bránou.
12. TRV hlavice ztratila kontakt s koordinátorem CO10RF / univerzální bránou UGE600.
 • Zkontrolujte nebo vyměňte baterie v TRV hlavici.
 • Zkontrolujte, zda je koordinátor / univerzální brána zapojena do napájení.
 • Spusťte identifikaci od koordinátoru / univerzální brány, aby určil, zda jsou zařízení v síti.
 • Vynuťte ohřev na regulátoru.
13. Adaptace termostatické hlavice na vložce ventilu selhala.
 • Zkontrolujte upevnění hlavice TRV na termostatické vložce a znovu hlavici namontujte.
 • Zkontrolujte kompabilitu hlavice TRV s termostatickou vložkou. V případě potřeby vyměňte termostatickou vložku.
14. Přijímač RX10RF ztratil kontakt s termostatem.
 • Zkontrolujte, zda je termostat připojen k napájení.
 • Spusťte identifikaci od koordinátoru / univerzální brány, aby určil, zda jsou zařízení v síti.
 • Vynuťte ohřev na termostatu a zkontrolujte, zda se přijímač RX10RF sepne.
 • Pokud kontrolka na přijímači bliká, spárujte přijímač podle návodu k použití RX10RF.
 • Znovu spárujte termostat s přijímačem.

Máte dotaz?